BÁO CÁO Kết quả nghiên cứu, rà soát Luật Các tổ chức tín dụng

BÁO CÁO Kết quả nghiên cứu, rà soát Luật Các tổ chức tín dụng.
Đại lý ngân hàng là gì, mô hình, điều kiện mở, đăng ký, mẫu hợp đồng, tiêu chí, pvbank, cá nhân mở đại lý ngân hàng, techcombank, pvcombank, vietcombank, agribank, vpbank, vietinbank, hdbank, acbbank, năm 2023

ĐẠI LÝ NGÂN HÀNG - Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011 (Luật các TCTD 2010) và được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 17/2017/QH14 này 20/11/2017 (Luật các TCTD sửa đổi năm 2017) (sau đây gọi chung là Luật các TCTD) quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể TCTD và việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của TCTD nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

Bài liên quan

Qua hơn 12 năm thực hiện, Luật các TCTD đã có những đóng góp quan trọng trong công tác quản lý cũng như tạo môi trường pháp lý ổn định cho hoạt động của hệ thống ngân hàng, được thể hiện ở những nội dung chủ yếu dưới đây:

Luật các TCTD và các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết đã góp phần lành mạnh hóa hoạt động của các TCTD, hoàn thiện cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cũng như tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động thanh tra, giám sát TCTD. Đặc biệt, Luật các TCTD sửa đổi năm 2017 đã sửa đổi, bổ sung những quy định tạo cơ sở pháp lý để xử lý các TCTD được kiểm soát đặc biệt; bổ sung các quy định nhằm nâng cao năng lực quản trị điều hành của TCTD, cảnh báo sớm, can thiệp sớm nhằm hạn chế các rủi ro, vi phạm trong hoạt động của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; xử lý các bất cập, vướng mắc trong quá trình kiểm soát đặc biệt TCTD; làm rõ quy định về người có liên quan; bổ sung quy định về trường hợp không được, không cùng đảm nhiệm chức vụ, không cho phép Chủ tịch/Tổng giám đốc được kiêm nhiệm,…

Các quy định của Luật các TCTD đã chứng minh được sự phù hợp với thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu quản lý và định hướng cho hoạt động, phát triển các TCTD trong một thời kỳ khá dài, góp phần tạo sự ổn định về môi trường pháp lý cho hoạt động ngân hàng. 

Luật các TCTD đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo khung pháp lý ổn định cho hoạt động của hệ thống các TCTD. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn, thi hành, triển khai Luật các TCTD được xây dựng, ban hành tương đối đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng và đáp ứng các yêu cầu đặt ra.

XEM TOÀN VĂN BÁO CÁO TẠI ĐÂY

Nguồn: moj.gov.vn

-------------

Theo Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đã đưa ra những định hướng chiến lược, sâu rộng, lâu dài để hướng đến việc thanh toán của nền kinh tế qua hệ thống online. Trong đó, Chiến lược nêu rõ mục tiêu này sẽ có sự phối hợp chặt chẽ giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân, mà mô hình đại lý ngân hàng chính là điểm then chốt. Để có cái nhìn rõ hơn về mô hình đại lý ngân hàng, chúng ta cùng theo dõi nội dung mô hình này tại Columbia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn