Đại lý ngân hàng cung cấp những dịch vụ gì?

Đại lý ngân hàng cung cấp những dịch vụ gì?

DAILYNGANHANG.COM - Một đại lý ngân hàng thường cung cấp các dịch vụ dưới đây. Tuy nhiên, về thông tin cá nhân, khách hàng cần lưu ý việc các đại lý ngân hàng sẽ sử dụng những thông tin này vào các dịch vụ khác.

Bài liên quan

Dịch vụ đại lý ngân hàng 

1. Nghiệp vụ môi giới cho việc ký kết hợp đồng có nội dung là nhận tiền gửi bằng đồng ngoại tệ, tiền gửi ngoại tệ cũng như cho vay vốn của các cơ quan tài chính liên kết do công ty chỉ định và các nghiệp vụ đi kèm 
2. Nghiệp vụ xác nhận tư cách khi mua sản phẩm, dịch vụ tài chính của các cơ quan tài chính liên kết do công ty chỉ định 
3. Nghiệp vụ cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ hiện có, dịch vụ mới v.v... của các cơ quan tài chính liên kết do công ty chỉ định
4. Nghiệp vụ cung cấp thông tin liên quan đến chương trình khuyến mãi, sự kiện v.v... của các cơ quan tài chính liên kết do công ty chỉ định
5. Nghiệp vụ liên quan đến hỗ trợ tư vấn khách hàng về dịch vụ đại lý ngân hàng 
6. Nghiệp vụ liên quan đến điều tra bằng phiếu điều tra về dịch vụ đại lý ngân hàng 
7. Nghiệp vụ cung cấp thông tin liên quan đến các loại dịch vụ do công ty cũng như các công ty liên quan và các bên liên kết của công ty cung cấp
Về việc sử dụng thông tin cá nhân trong dịch vụ đại lý ngân hàng 

■ Các công ty có thể sử dụng thông tin liên quan đến các giao dịch ngân hàng của khách hàng được sử dụng trong dịch vụ đại lý ngân hàng (thông tin liên quan đến tiền gửi, giao dịch ngoại tệ hoặc vay vốn của khách hàng, và các thông tin khác liên quan đến giao dịch tài chính, tài sản v.v… của khách hàng) cho các nghiệp vụ ghi tại “Về mục đích sử dụng thông tin cá nhân” (bao gồm các nghiệp vụ về chào bán bảo hiểm hay môi giới sản phẩm tài chính được tiến hành thông qua việc gặp mặt trực tiếp, gửi bưu điện, điện thoại, internet v.v…). 

■ Công ty có thể sử dụng các thông tin của khách hàng được sử dụng trong các nghiệp vụ khác với nghiệp vụ của dịch vụ đại lý ngân hàng v.v... như dịch vụ viễn thông hay dịch vụ đại lý bảo hiểm hoặc dịch vụ môi giới sản phẩm tài chính v.v… cho dịch vụ đại lý ngân hàng v.v… 

■ Công ty có thể sử dụng thông tin của khách hàng được sử dụng trong các nghiệp vụ về chào bán bảo hiểm hay môi giới sản phẩm tài chính (là những thông tin liên quan đến đời sống sinh hoạt hoặc tài sản v.v… do khách hàng khai báo cần thiết cho việc chào bán bảo hiểm hoặc môi giới sản phẩm tài chính) cho các dịch vụ đại lý ngân hàng v.v…
Thủy Tiên

Đăng nhận xét

0 Nhận xét