Quy định về đại lý ngân hàng trong Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Đại lý ngân hàng, mô hình, điều kiện mở, đăng ký, mẫu hợp đồng, tiêu chí, pvbank, cá nhân mở đại lý ngân hàng, techcombank, pvbank, vietcombank, agribank, vietinbank, hdbank, acb, năm 2021


ĐẠI LÝ NGÂN HÀNG - Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Phấn đấu đến cuối năm 2025 đạt được Ít nhất 50% tổng số xã có điểm cung ứng dịch vụ tài chính (chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tín dụng và đại lý ngân hàng; ngoại trừ điểm cung ứng dịch vụ tài chính của Ngân hàng Chính sách xã hội);

Tin khác
=> Đại lý ngân hàng tại Kenya, Châu Phi
=> Kinh nghiệm quốc tế từ Brazil cho Việt Nam về xây dựng Đại lý ngân hàng
=> Mô hình đại lý ngân hàng tại Malaysia - Kinh nghiệm cho Việt Nam

Nghiên cứu, ban hành quy định về đại lý ngân hàng, theo đó cho phép ngân hàng được giao cho các chủ thể không phải ngân hàng làm đại lý, cung ứng một số sản phẩm, dịch vụ ngân hàng theo ủy thác của ngân hàng để hưởng hoa hồng; Phát triển đa dạng các tổ chức cung ứng, kênh phân phối hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính cơ bản một cách thuận tiện, chi phí hợp lý. Hướng tới phát triển mô hình đại lý ngân hàng nhằm mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ ngân hàng đến gần với người dân ở các vùng chưa hoặc ít có dịch vụ ngân hàng. 

Nghiên cứu, triển khai từng bước hoạt động đại lý ngân hàng; ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện theo quy định được mở các điểm cung ứng dịch vụ qua đại lý tại những nơi mật độ chi nhánh, phòng giao dịch của các tổ chức tín dụng còn thấp; 

Nghiên cứu, ban hành quy định về đại lý ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì thực hiện trong giai đoạn 2020-2021 

Nghiên cứu, triển khai từng bước hoạt động đại lý ngân hàng theo quy định do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì thực hiện trong giai đoạn 2021 -2025. Tổ chức, triển khai cơ chế, chính sách hoạt động đại lý ngân hàng; ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện theo quy định được mở các điểm cung ứng dịch vụ qua đại lý tại những nơi mật độ chi nhánh, phòng giao dịch của các tổ chức tín dụng còn thấp

Phấn đấu đến 2025, ít nhất 250.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa có dư nợ tại các tổ chức tín dụng. Tiếp theo, ít nhất 20 chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại trên 100.000 người trưởng thành. Ít nhất 50% tổng số xã có điểm cung ứng dịch vụ tài chính (chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tín dụng và đại lý ngân hàng; ngoại trừ điểm cung ứng dịch vụ tài chính của Ngân hàng Chính sách xã hội).

Ngọc Vân

Đăng nhận xét

0 Nhận xét